Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten op Tweede Divisie (gevestigd te Danzigerkade 13G, 1013 AP Amsterdam, www.tweededivisie.nl). In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Policy bevat daarnaast beknopte informatie over ons cookiebeleid. Door diensten van Tweede Divisie te gebruiken en deze Privacy Policy te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter van bepaalde functies op het platform gebruik te kunnen maken, zoals het achterlaten van comments en abonneren op bepaalde diensten, is het noodzakelijk om een persoonlijk account aan te maken op het platform Tweede Divisie, waarvoor het nodig is om enkele persoonsgegevens aan Tweede Divisie te verstrekken. Indien de invoer van jouw gegevens wordt gevraagd, geeft Tweede Divisie aan welke gegevens noodzakelijk zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Tweede Divisie verwerkt de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens.
Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst, te weten het toegang kunnen verlenen tot een persoonlijk account;

In voornoemde gevallen zijn de volledige naam en emailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

b. om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent.

c. om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

d. voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of

e. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URLs, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft Tweede Divisie een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. Indien en voor zover tracking cookies worden geplaatst, geldt dat deze uitsluitend anoniem worden verwerkt.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Tweede Divisie uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien een gebruiker van n of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Tweede Divisie via privacy@eyecons.nl.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Tweede Divisie zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Indien wij voor de uitvoering van de in deze Privacy Policy met derden samenwerken, dan geldt dat wij met die verwerkers een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens.

Mocht je onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. Je kunt datalekken direct melden via: privacy@eyecons.nl. Jouw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld

Voor het overige zal Tweede Divisie de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Tweede Divisie in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

Kinderen jonger dan 16 jaar

De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind deze Privacy Policy te lezen. In sommige gevallen vraagt Tweede Divisie expliciet en ondubbelzinnig om toestemming om persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), d.w.z. zijn ouder(s) of voogd(en) nodig om persoonsgegevens te mogen verstrekken aan Tweede Divisie Die toestemming wordt hierbij, voor zover (wettelijk) mogelijk, gegeven. Kinderen onder de 16 jaar, hun ouder(s) en/of voogd(en) kunnen ook altijd de toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens intrekken. Dit betekent dat zij altijd alle aan Tweede Divisie verstrekte persoonsgegevens kunnen aanpassen of verwijderen via een verzoek per e-mail via privacy@eyecons.nl.

Beveiliging

Tweede Divisie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder opslag van die gegevens in een beveiligde database voorzien van wachtwoorden.