1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van tweededivisie.nl, welke bekend staat onder de naam ‘Win twee kaarten voor Nederland – Italië’ (hierna verder te noemen “Actie”). 1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie zijn verkrijgbaar via de website www.tweededivisie.nl/tweede-divisie-quiz (hierna verder te noemen “Actiesite”). 1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Tweededivisie.nl handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door tweededivisie.nl ter promotie van tweededivisie.nl, gevestigd aan de Danzigerkade 13G, te Amsterdam. 1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. DE ACTIE 2.1 Specificatie Actie 2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesite. 2.1.2 De Actie loopt van 20 februari 2017 tot 28 maart 2017, waarna deelname niet meer mogelijk is. 2.1.3 De prijzen die beschikbaar zijn: tien keer twee tickets voor Nederland – Italië op 28 maart 2017. In totaal zijn er tien prijzen te winnen. De waarde van de prijzen bedraagt gemiddeld € 100,- (honderd euro) per prijs. 2.1.4 Tweededivisie.nl en/of zijn toeleveranciers van de prijzen zullen de eventueel door de winnaars van de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening nemen. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. 2.1.5 Deelnemers aan de Actie maken kans op één van de in artikel 2.1.3 bedoelde prijzen. 2.2 Deelname 2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtname van deze Actievoorwaarden. 2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is niet toegestaan. 2.2.3 Deelname geschiedt door het achterlaten van de contactgegevens op de Actiesite. 2.2.4 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten: a) medewerkers van Tweededivisie.nl en KNVB; b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn. 2.2.5 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen (extra) communicatiekosten verschuldigd. 2.2.6 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via www.tweededivisie.nl/tweede-divisie-quiz. 2.2.7 Door deelname aan de Actie geeft deelnemer, indien hij of zij de prijs wint, tweededivisie.nl tevens het recht om zijn/haar naam, foto en vlogs voor promotionele doeleinden van tweededivisie.nl te gebruiken, zowel voor online als offline gebruik. 2.3 Vaststelling van de winnaar 2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden door middel van loting. 2.3.2 De winnaars krijgen op de dag van de loting een persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en tweededivisie.nl, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaar(s) kunnen tevens bekend gemaakt worden op de website en eventuele andere uitingen. 2.3.3 Indien binnen de gestelde termijn in het persoonlijk bericht aan de winnaar de kaarten niet zijn gedownload via een verkregen unieke actiecode, zal de prijs voor diegene vervallen.
2.3.4 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 2.3.5 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs wordt deze niet uitgekeerd.

3. AANSPRAKELIJKHEID 3.1 Aansprakelijkheid tweededivisie.nl 3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Tweededivisie.nl garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 3.1.2 Tweededivisie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Tweededivisie.nl geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 3.2 Aansprakelijkheid derden 3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Tweededivisie.nl c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

4. SLOTBEPALINGEN 4.1 Voorbehoud 4.1.1 Tweededivisie.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen; c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 4.2 Vragen en klachten 4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar info@tweededivisie.nl. Tweededivisie.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit (Postbus 298, 2501 CG Den Haag, 070-302 1300, info@kansspelautoriteit.nl). 4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 4.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 4.4 Persoonsgegevens 4.4.1 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan tweededivisie.nl de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van tweededivisie.nl te doen toekomen. Tweededivisie.nl zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.